Zásady ochrany osobních údajů | Klementinum

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Osobní údaje získané od subjektu údajů

 Zpracování osobních údajů patří k našim důležitým činnostem. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „obecné nařízení“)

 

   a) TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A JEHO PŘÍPADNÉHO ZÁSTUPCE

DREYER s.r.o.

se sídlem Praha 4 – Kunratice, Golčova 1/2, PSČ 14800

IČO: 63996782

spisová značka: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 39608

 

   b) KONTAKTNÍ ÚDAJE PŘÍPADNÉHO POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ligery s.r.o., Kolbenova 473/36, 190 00 Praha 9, tel.: +420 724 960 666, e-mail: akovarikova@ligery.cz.

 

   c) ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRO KTERÉ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE URČENY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 

   Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Splnění právních povinností plynoucích pro správce z obecně závazných právních předpisů, kterými je povinen se správce řídit (např. pracovněprávní předpisy, předpisy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, předpisy v oblasti zákonných odvodů a daní, předpisy v oblasti vedení účetnictví).
 • Uzavření a plnění smluv, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo provedení opatření v předsmluvní fázi, pokud to bude vyžadováno subjektem údajů.
 • Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení.
 • Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.
 • Přímý marketing vůči zákazníkům správce nebo osobám, kteří s přímým marketingem vyslovili souhlas, tedy šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce.
 • Vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání/činnosti.

 

   Právní základ pro zpracování

 • Splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení.
 • Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení.
 • Oprávněné zájmy správce a třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení.

 

   d) OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. F) OBECNÉHO NAŘÍZENÍ

 • Ochrana práv správce ve správním, civilním či trestním řízení.
 • Ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.
 • Přímý marketing vůči zákazníkům správce nebo osobám, kteří s přímým marketingem vyslovili souhlas, tedy šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
 • Vnitřní evidence smluv a jiných právních jednání, jejichž účastníkem je správce.
 • Vnitřní potřeby správce související s řádným výkonem jeho předmětu podnikání/činnosti.

   

   e) PŘÍPADNÍ PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Příjemci, jimž má správce povinnost dle obecně závazných právních předpisů osobní údaje zpřístupnit (např. příslušný finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna).
 • Soudy, správní orgány a orgány činné v trestním řízení.
 • Ovládající osoba správce, osoby ovládané správcem, osoby ovládané stejnou ovládající osobou jako správce nebo osoby tvořící se správcem koncern.
 • Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna, ……………..).

 

   f) PŘÍPADNÝ ÚMYSL SPRÁVCE PŘEDAT OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI A EXISTENCI ČI NEEXISTENCI ROZHODNUTÍ KOMISE O ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANĚ NEBO, V PŘÍPADECH PŘEDÁNÍ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 46 NEBO 47 NEBO ČL. 49 ODST. 1 DRUHÉM PODODSTAVCI OBECNÉHO NAŘÍZENÍ, ODKAZ NA VHODNÉ ZÁRUKY A PROSTŘEDKY K ZÍSKÁNÍ KOPIE TĚCHTO ÚDAJŮ NEBO INFORMACE O TOM, KDE BYLY TYTO ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY

 • Osobní údaje se nebudou předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

   g) DALŠÍ INFORMACE, JSOU-LI NEZBYTNÉ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRAVEDLIVÉHO A TRANSPARENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ

 

 1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smlouvy či práv a povinností z ní vyplývajících či souvisejících budou osobní údaje uloženy po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy, případně po dobu po kterou bude trvat oprávněný zájem na jejich uložení ze strany správce.
 2. Subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, to vše za podmínek obecného nařízení.
 3. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které správce zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů. Správce takové osobní údaje nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 5. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení.
 6. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
 7. Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem, resp. požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy.
 8. S výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo je nezbytné pro splnění smlouvy, kdy jsou s jejich neposkytnutím spojeny v souvislosti s daným právním předpisem, resp. smlouvou, uvedené důsledky, nemá subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout (jejich poskytnutí je dobrovolné) a s jejich neposkytnutím nejsou spojeny žádné důsledky.
 9. Při zpracování osobních údajů může docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení, jejichž účelem je zajištění chodu správce, poskytnutí kvalitních služeb správcem subjektu údajů nebo řádný výkon jeho předmětu podnikání/činnosti.

Cookies

Cookies jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

video